Akášické záznamy duše

Většina čtenářů tohoto webu již pravděpodobně zná problematiku čtení z kvantového pole, aktivaci a práci se třetím okem, práci s Akášickými  záznamy, čištění biopolí apod. 

I když se tomuto tématu věnuje v dnešní době už mnoho lidí, a vědomí lidstva se téměř raketově zvedá, není jednoduché najít toho správného "prostředníka", který Vám znalosti může předat, nebo informace a léčení zprostředkovat. Sám jsem se ještě před několika lety věnoval očistě a léčbě pouze fyzických těl. Od té doby, co jsme přijal fakt, že máme i energetická těla, a hlavně o ně je potřeba pečovat a čistit je, se můj život úplně změnil k lepšímu. 

Se Zdenkem a Lidkou mě seznámila slovenská duchovní léčitelka Lenka. Osobně využíváme jejich služeb jak já, celá moje rodina, ale i většina mých kamarádů a známých. Je až neuvěřitelné, jak moc se Vám může ulevit, a třeba i doslova změnit život, pokud projdete nějakou podobnou terapií. Život totiž není jen o fyzickém těle, i když se to v konečném důsledku může třeba tak jevit. Nebudu se ale rozepisovat, jak tyto techniky fungují a k čemu nám mohou být užitečné. To si stejně každý zjistí sám, pokud přišla správná chvíle a dotyčný se má začít ubírat tímto směrem.

Pokud tedy máte zájem o tyto služby, kontaktujte Zdenka a Lidku, mohu se za ně zaručit :-) Můžete se ozvat mým jménem.

Kontakt : lidkazouharova@seznam.cz

                       : https://www.facebook.com/hluboka.akasa.9 

 Úžasní Zdenko a Lidka na společné fotografii......

 

Akášické záznamy

 

Co znamená Čtení z Akáši a jaký má pro nás význam?

Akáša je vesmírná knihovna či kronika, kde jsou uloženy všechny zápisy, záznamy - myšlenky, pocity, události všech lidí a celého světa vůbec. Tyto záznamy jsou za určitých okolností zpřístupňovány "ke čtení" sloužícímu rozvoji či léčení jednotlivců i skupin a mohou se stát cennou pomocí na životní cestě jedince. Při terapeutickém vhledu mohou být tyto záznamy otvírány, tak abychom mohli lépe najít a pochopit sami sebe či druhé kolem. Napojením se na akášické pole se spustí silná akášická energie, která sloupem světla prostoupí vše, co je potřeba v danou chvíli otevřít, uzdravit či napravit. Po zjištění všech potřebných informací a pochopení souvislostí prvotních příčin v minulosti a současnosti, se akášické záznamy při sezení uzavírají a tím se uzavře i proud léčivé akašické energie.

Díky Kronice Akáša a čerpání informací z ní dochází k odstranění nežádoucích bloků, či vyřešení karmických pout. Jde o uzdravení energie a tím i energetických bloků v těle, duši i podvědomí. Akášické záznamy střeží bytosti Světla, které rozhodují o tom, jaké informace můžeme v daný čas vědět či vidět a které dosud ne. K vyřešení problémů se nám dostane v daném okamžiku přesně těch informací, kterých je třeba k pochopení a následnému uzdravení.

Můžeme nahlédnout do minulosti své či druhých (s jejich souhlasem), vidět, co se odehrává mezi životy nebo jaký talent a schopnosti můžeme rozvíjet, protože kdysi už se nám cosi dařilo. Poté stačí se rozpomenout a začít rozvíjet staré vlohy. Můžeme číst záznamy pro zvířata a také pro budovy, domy, byty, životní situace, které nás zajímají. Můžeme uvidět vztahy, které jsme už kdysi v minulosti navázali, a nyní pokračují. Pochopit jejich souvislosti a význam.

Všechna tato poznání a uvědomění nám přináší novou energii, úlevu a pochopení pro situace, které nyní prožíváme. Nezapomeňme, že vše se děje v našem životě z nějakého důvodu, nic není náhoda a bez důvodu. Vše má svůj skrytý smysl a řád. 

V akášickém vhledu přicházejí reakce a takové odpovědi pro naši duši, na které jsme vnitřně připraveni a schopni je dále použít pro vlastní vědomý posun v životě. Vedou nás často k dalšímu nasměrování či novému úhlu pohledu na danou věc, která nás trápí či zatěžuje. Pochopením pak nacházíme nové rozměry, jsme vedeni k vnitřnímu přijetí, odpuštění, lásce a moudrosti. Akášické vhledy často v nás vyvolají nutný proces změny. Někdy se jedná jen o zlomky a základy informací, jindy jsou to podrobnější detaily. Vše je řízeno tzv. „shora“.

Co Akáša neumí?                                                                                                                                                                            Nedokáže odpovědět vždy na vše, co nutně potřebujeme znát, neumí věštit, předvídat budoucnost, časovou osu - kdy přesně, v jakém čase, za jak dlouho… či jak dopadne daná situace, jelikož každý jsme tvůrci svého života, a tak je nutné přijmout vlastní zodpovědnost za něj i za svá rozhodnutí.

Při dálkových terapiích a intuitivních vhledech díky Akášickému světlu dochází mimo jiné také k celkovému uvolnění, vyladění, doplnění energie, pročištění čaker, odstranění hrubých bloků a zharmonizování na všech úrovních aury, karmické očistě, vztahových napětí atd…

Co jsou to ákášické záznamy?

 Ákášické záznamy (neboli Kronika Ákáša) je di­menze vědomí, která obsahuje vibrační záznam každé duše a její pouti. Tato vibrační oblast vědomí existuje všude v celém svém rozsahu a je zcela dostupná kdy­koliv a kdekoliv. V tomto smyslu jsou tedy záznamy prožitkovým polem vědomí, jež obsahuje vše, co si kdy duše v průběhu své existence myslela, co kdy řekla nebo udělala, a zároveň zahrnuje i všechny její budoucí možnosti.

Rozdělme si výše zmíněnou definici na menší části a začněme s vysvětlením významu dimenze vědomí. Di­menze vědomí je říše neviditelného světa, kterou mo­hou lidé rozeznávat a prožívat prostřednictvím jejich vlastností, charakteristických rysů nebo zvláštností. Například stav spánku je dimenze vědomí, jež obsahu­ je různé roviny spánkové aktivity, které lidé dokážou rozpoznat a prožít. Jiné dimenze vědomí mohou být označovány jako krajiny mysli - vědomí a podvědomí, oblast paměti, hudebních či matematických schopností a oblasti mozku, jež ovládají naši fyzickou zdatnost.

A ještě další dimenze vědomí představují rozdílné stavy uvolnění, které se měří na základě mozkové činnos­ti. Všem těmto dimenzím vědomí je společná skuteč­nost, že ačkoliv jsou neviditelné, víme, že existují.

Během procesu vstupu do ákášických záznamů (čili jejich otvírání) přecházíme ze stavu běžného lidské­ ho vědomí do stavu Božského univerzálního vědomí, v němž si ve všech rovinách uvědomujeme svou jed­notu s Bohem. Tento stav vědomí nám umožňuje vní­mat účinky a vibrace záznamů. Záznamy tedy slouží lidstvu po celý jeho vývoj tím, že představují zvláštní stav, skrze který můžeme ve zvládnutelné míře přijí­mat Božské osvícení a začlenit ho do své lidské zkuše­nosti. Díky tomuto začlenění lze říct, že proniknutím do Ákáši se nám dostává možnost prožít na letmý oka­mžik nebe na Zemi.

Nyní se zaměříme na význam slova Ákáša. Snad nej­lepší vysvětlení tohoto výrazu bychom našli v knize Le­viho H. Dowlinga Vodnářské evangelium o Ježíši Kristu: 

,,Ákáša je slovo pocházející ze sanskrtu a zname­ná elementární hmota, z níž jsou utvořeny všechny věci. . .. Představuje první fázi krystalizace ducha....Tato ákášická neboli primární substance disponuje delikátní jemností a je tak citlivá, že v ní zanechávají nesmazatelný otisk i ty sebenepatrnější vibrace éteru na jakémkoliv místě vesmíru."

Hovoříme-li o Ákáše jako o elementární hmotě, máme na mysli energii v jejím prvotním a původním stadiu - tedy předtím, než byla usměrněna našimi jed­notlivými  myšlenkami a ovlivněna našimi emocemi v tomto životě. Takováto energie představuje vlastnost světla jak ve hmotném, tak v duchovním slova smyslu. Je to vlastnost živosti či vitality, která nabývá indivi­duální jedinečnosti v podobě konkrétních duší.

Akášické záznamy představují světelný prostor univerzálního sebeuvědomění a jako takové obsahují univerzální vědomí se třemi jeho hlavními složkami: myslí, srdcem a vůlí. Záznamy také zahrnují zářivé vi­brace světla, jež vydávají všechny věci. Pokaždé, když vstoupíme do záznamů, je naše vědomí touto vlast­ností světla ovlivněno, a my se tudíž stáváme osvíce­nými. Jakmile k tomu dojde, jsou účinky světla patrno z  našich myšlenek a emocí (a potažmo i z myšlenek a emocí našich klientů) a my začínáme prožívat zesíle­ný pocit míru i zdraví.

Akášické záznamy jsou řízeny a chráněny skupi­nou nehmotných bytostí nazývaných vládci záznamů. Tyto bytosti se starají o bezpečí a soudržnost záznamů. Určují nejen  to, kdo může dostat oprávnění ke vstupu do záznamů, ale také jaké informace mu mohou být zpřístupněny. Vládci záznamů pracují s mistry, učiteli a milovanými - kteří slouží jako spojovací prvky mezi říší Akáši a pozemskou říší - a posílají jim informace, jež tyto bytosti předávají v průběhu každého ákášické­ho čtení.

Na rozdíl od vládců záznamů a ákášických mistrů, což  jsou  nehmotné  entity,  existovali  někteří  učitelé a všichni milovaní na Zemi jako lidé. Až budete praco­vat s   Akášou, vládce záznamů nikdy neuvidíte. V lid­ské podobě, v jaké přebývali na Zemi, nikdy nespatříte ani učitele, ani  milované, ale pokud to budou považo­vat za vhodné a nezbytné k předložení a předání určité informace, budete cítit jejich energetickou přítomnost. Obvykle však raději zůstávají mistři, učitelé i milovaní v anonymitě, abychom se naučili spoléhat na energii záznamů, a nikoli na konkrétní objekt v záznamech.

Úlohou vládců záznamů a mistrů, učitelů a milo­vaných se budu podrobněji zabývat ve třetí kapitole. Jak už jste si však pravděpodobně z předchozích řád­ků domysleli, vyžaduje práce v ákášických záznamech pochopení a přijetí představy převtělování. Z pohle­du Kroniky Ákáša jsou všechny duše věčné. V tomto smyslu pak uchovává archiv každé duše průběh její existence ve všech životech, kdy existovala v podobách různých lidských bytostí na Zemi a vyvíjela se v čase a prostoru. Vtělení do lidské podoby se vyskytuje jako určitý projev bezchybné podoby duše. Cílem zkuše­nosti v těle je stát se z hmotného hlediska dokonalým Já, jež už existuje v Ákáše na úrovni duše. Uvědomit si vlastní duchovní podstatu a být schopný ukotvit toto vědomí v hmotě a stát se ideálním Já v pozemské rovi­ně nějakou chvíli trvá - ve skutečnosti mnoho životů. V záznamech lze proto vidět také naše různé inkarna­ce. V podstatě je tedy Kronika Ákáša jak znázorněním dokonalé podstaty v rovině duše, tak přehledem zkuše­ností každé jednotlivé duše, která si prochází procesem postupného uvědomování si sama sebe jako duchovní bytosti, jež je svou přirozeností Božská a projevuje se na pozemském hmotném poli působnosti.

Pochopit, proč se Ákáše často říká kronika či zá­znamy, je snadné. Ákáša je organizována způsobem, jenž nám lidem umožňuje s tímto duchovním zdro­jem komunikovat a získat z něj hluboký vhled, vedení a porozumění v rámci pozemského času a prostoru. Aby nám byly záznamy přístupné, jsou utříděny podle našich současných oficiálních jmen. Tak se k nim bez ohledu na život, ve kterém právě jsme, můžeme dostat, najít si plán čili „záznam" své konkrétní duše a pro­ zkoumat cestu k jeho realizaci.

Přestože je pravda, že ákášické záznamy každé duše existují všude najednou a jsou plně přístupné, nebylo by prospěšné, aby měl člověk neomezený přístup k zá­znamům duše v průběhu jediného čtení. Získané in­ formace by byly tak obsáhlé a pohlcující, že by jejich rozšifrování bylo téměř nemožné a mohlo by nadělat více škody než užitku.

Každé jméno má příznačnou vibrační kvalitu, takže k   otevření konkrétních záznamů využíváme jméno, jenž se používá v aktuálním životě. Vibrace tohoto jména pak zpřístupní „soubor záznamů ", který obsahu­je informace, jež budou dostupné pro konkrétní čtení.

Není divu, že ákášické záznamy jsou připodobňovány ke "kosmickému internetu", který nám - jakmile otevřeme záznamy  dané  osoby -  umožňuje vyhledat určité informace  pomocí jakéhosi jemnohmotného Googlu.                                 .            •    .    ,

Energie záznamů se pohybuje prostředmctv1m zformulovaného nebo proneseného slova. Proces se udržuje v pohybu tím, že čtenář Ákáši předává dál informace , jež dostává od záznamů. Pronesené slovo usnadňuje proudění energie, ujasňuje souvislosti s bezprostředním příběhem a napomáhá klientovým myšlenkám, pocitům a následným krokům. Tentýž tok energie a infor­mací podporujete, když pracujete se svými vlastními záznamy a přiřazujete slova tomu, co se kolem vás právě odehrává - ať už pomocí myšlenek, psaní nebo řeči.

Ákášické záznamy se neustále mění a rozšiřují. Jak se naše duše v průběhu času vyvíjejí, záznamy se upra­vují, aby odrážely náš růst, a nepřetržitě se upřesňují v souladu s tím, jak se ztotožňujeme se svou dokona­lostí a projevujeme ji ve svém pozemském životě. Na záznamy lze tedy pohlížet jako na spojovací článek všech minulých, přítomných i budoucích možností, pravděpodobných vyhlídek a eventualit. Jejich prostřednictvím můžeme získat pochopení a směr, které nám budou užitečné během procesu, kdy otvíráme své nitro na cestě za ideálním Já ve hmotném světě.

Ákášické záznamy nejsou rušivé ani agresivní. Ne­ jsou spojeny s žádnou  konkrétní osobou  ani bytostí a neřídí je ani nevlastní žádná lidská organizace nebo instituce. Proto nepředstavují výhradní doménu žád­ného náboženství či školy metafyzické moudrosti; jsou přístupné všem.

Jelikož Ákáša je primární látka, z níž se utvářejí všechny myšlenky, jsou záznamy vykládány různými kulturami, náboženstvími a organizovanými hodnoto­vými systémy, a to velmi různě . Na čem se však zpravi­dla všechny shodují, je vlastní ákášická energie,  která se projevuje a je obecně chápána jako láska, světlo, mír, moc, krása, harmonie, radost, síla, řád a rovnováha.

 Kdo využívá ákášické záznamy a proč?

Po celá staletí byly ákášické záznamy výsadní do­ménou  mystiků, svatých  a  učenců   -   a  oprávněně. V záznamech je k dispozici bezmezná moc a moud­rost, a proto byly svěřeny těm, kdo jsou dobře při­ pravení na zodpovědnost hlubokého vědění. V tradi­cích Východu  i Západu existovaly školy, jež hledající na ezoterické vědění připravovaly. O těchto průpra­vách se ví, že byly důkladné a náročné, aby se zabezpe­čila posvátnost práce a ochránili se jak zasvěcenci, tak vlastní dimenze vědomí.

Časy se však změnily. Kolektivní vědomí lidské rasy roste, vyvíjí se a zraje. Lidstvo se posunulo od věku závislosti na duchovním „rodiči" ke spirituální ne­ závislosti a zodpovědnosti. Takováto duchovní nezá­vislost se vyznačuje obeznámeností jednotlivců s tím, že mají přímý přístup ke svému duchovnímu zdroji a svou nezávislost využívají k rozvoji vztahu mezi sebou a   tímto  zdrojem.  Jak postupně  nacházíme  nové cesty v   záznamech i do záznamů,  přitahuje jejich světlo stá­le větší množství  lidí. Dnes  už může přístup  do  této říše moudrosti, hlubokého pochopení a vedení získat každý, kdo se vědomě zavázal vyhledávat a šířit Boží světlo a uzdravovat.

V polovině dvacátého století byl jediným člověkem, který četl z Kroniky Akáša veřejně, Edgar Cayce (1877-1945). Byl známý jako „spící prorok", protože jeho metoda přístupu k záznamům vyžadovala, aby se uvedl do stavu spánku, jenž mu pak umožnil navodit si příslušný stav vědomí a dostat se do Akáši. V tomto stavu pak předával informace, zatímco druhá osoba je zapisovala. Jakmile se probudil, vrátil se zpět do stavu běžného vědomí a z toho, co se událo, si nepamatoval nic.

Cayce se věnoval každodennímu čtení ze záznamů dlouhých čtyřicet tři let. V současnosti jsou tato čtení, kterých je více než čtrnáct tisíc, volně přístup­ná veřejnosti a poskytují nejen bohatý zdroj informa­cí o samotné Kronice Akáša, ale i odpovědi na tisíce otázek týkajících se zdraví a spirituality. Dnes pro nás význam Cayceovy práce spočívá zejména v tom, že po­pularizoval ákášické záznamy. Ačkoliv na ně ve svých dílech odkazují i teosofka Helena Petrovna Blavatská (1831-1891) a antroposof Rudolf Steiner (1861-1925), v hnutí rozvoje vědomí se začaly využívat až mezi za­čátkem a polovinou dvacátého století, a to právě díky práci Edgara Cayce.

V současnosti mají na ákášické záznamy intenziv­ní vazbu tisíce lidí. Zatímco někteří s nimi pracují vý­hradně pro svůj osobní růst a rozvoj, jiní je používají jako pomocný prostředek k podpoře uměleckého tvo­ření, jakým je například fotografování, hrnčířství, ma­lířství, psaní a komponování. Podnikatelům pomáhají při vedení podniků či kariérním postupu a rodičům poskytují rady a podporu při výchově dětí.

Kvantové pole nebo Ákášické záznamy

Čtení z kvantového pole je vlastně channeling  neboli napojím se na zdroj - knihovnu všech informací, někdo tomu říká Čtení z Akášických záznamů, čtení z kroniky Akáša. Ať už se tomu říká jakkoli, všechno je to napojení se na zdroj všech záznamů a dotaz k Univerzu.

Akáša je mnohorozměrná informační banka (archív či knihovna), v níž je všechno ve vesmíru zaznamenáno a uchováno. Je to nesmírné kosmické pole, které informace nejen zachovává, ale i přenáší. Všechno informuje a propojuje všechno ostatní.

Věda o ní už dávno přináší důkazy i věda (ta ji nazývá integrální informační nebo kvantové pole), nedá se chápat čistě intelektuálně ve smyslu „běžného“ informování.

Z mých Akášických zážitků - Akáša jako prostor pro podporu a léčení - Cesta  s RamonouCesta s Ramonou